PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

Meno mėgėjų veiklos skatinimas, puoselėjimas ir organizavimas.

Bendradarbiavimas su visuomeninėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Etninės kultūros veikla ir plėtojimas.

Įvairių švenčių bei kultūrinių renginių organizavimas.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO TIKSLAI:

Sukurti efektyviai veikiančią sistemą, atitinkančią savivaldybės bendruomenės kultūrinius poreikius; Kelti pramogos kultūrą; Puoselėti etninę kultūrą; Keisti visuomenės požiūrį į laisvalaikio malonumą, parodant skirtumą tarp primityvaus mėgavimosi ir prasmingos, kilnios veiklos, tenkinančios dvasinius poreikius; Diegti naujoves; Kelti kultūros įstaigos lygį; Plėtoti kultūrinę veiklą; Bendradarbiauti su giminingomis įstaigomis ne tik Pagėgių savivaldybėje, bet ir apskrityje, šalyje; Ieškoti ryšių, santykiams užmegsti, su kitomis šalimis. Pagėgių kultūros centro uždaviniai: sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros prieinamumą; organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą; rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose; organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius; organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą; rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu; kurti ir įprasminti šiuolaikines ir modernias meno veiklos formas; organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkinti kitus bendruomenės poreikius; sistemingai rengti veiklos planus ir juos įgyvendinti.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO NATKIŠKIŲ KULTŪROS NAMAI

Natkiškiai – kaimas Pagėgių savivaldybės teritorijoje, beveik 11km į šiaurę nuo Pagėgių, piečiau Timsrupės ištakų. Seniūnijos centras. Yra Z. Petraitienės pagrindinė mokykla, biblioteka (nuo 1952 m.), paštas (LT-99014). Kaimo centre prie mokyklos stovi koplytstulpis medikės Zosės Petraitienės atminimui. Yra evangelikų liuteronų maldos namai, pastatyti 1904 m., sugriauti 1944 m., atstatyti 1993 m., evangelikų liuteronų centras, kultūros namai. Nors ši įstaiga dažnai keitė pavadinimus (Natkiškių laisvalaikio salė, Natkiškių kultūros centras, 2004 m. gegužės mėn 10 d. buvo įregistruota VŠĮ ,,Natkiškių kultūros centras“), bet paskirtis liko visada ta pati: kaimo žmonių užimtumas. Šiuo metu Natkiškių kultūros namai pavaldūs Pagėgių savivaldybės kultūros centrui.

ISTORIJA

1946 m. rugpjūčio mėn. iškilmingai atidaryti Pagėgių kultūros namai;

1947 m. įsteigtas Pagėgių rajono kultūros skyrius (vedėjas P. Lydis);

1963 m. sausio 1 d. panaikintas Pagėgių rajonas. Kultūros skyrius perkeltas į Šilutę;

1970 m. kultūros namai uždaromi kapitaliniui remontui. Dirbama geležinkeliečių raudonajame kampelyje;

1973 m. kultūros namai tampa zoniniais kultūros namais;

2000 m. įsteigus Pagėgių savivaldybę, įsteigiamas Kultūros ir sporto centras, veikia Pagėgių kultūros namai;

2002 m. įvyko kultūros namų reorganizacija, Pagėgių kultūros namai tapo Kultūros ir sporto centru;

2006 m. Pagėgių savivaldybės Kultūros ir sporto centras keičia pavadinimą į Pagėgių savivaldybės Kultūros centrą.

Pagėgių kultūros namams nuo 1946 m. iki 2006 m. vadovavo 21 vadovas. Ilgiausiai Pagėgių kultūros namams vadovavo Stasė Jastromskaitė - Kulberkienė (nuo 1969 m. iki 2001 m.). Meno vadovu Pagėgių kultūros namuose ilgiausiai dirbo Viktoras Jurgutis (nuo 1967 m. iki 1995 m.).

Kultūros darbuotojai:

1967 m. Meno vadovo pareigose pradėjo dirbti Viktoras Jurgutis, baigęs Klaipėdos Stasio Šimkaus muzikos mokyklą. Direktore dirbo Ona Vismantienė.

1969 m. Nuo rugsėjo pirmos dienos, direktorės pareigose, pradėjo dirbti Stasė Jastromskaitė Kulberkienė baigusi Vilniaus kultūros mokyklą, režisierės specialybę.

Kolektyvai:

1985 m. susikūrė Vyrų vokalinis ansamblis (vad. Viktoras Jurgutis), dainavo iki 1991m.

1973 m. susikūrė Moterų vokalinis ansamblis (vad. Viktoras Jurgutis), dainavo iki 1994 m.

1970 m. susikūrė Suaugusių žmonių Mišrus choras (vad. Viktoras Jurgutis) 1970, 1975 , 1980, 1985, 1990 m. vyko į respublikinę dainų šventę.

1972 m. – 1980 m. susikūrė ir veikė Estradinis Ansamblis (vad. Viktoras Jurgutis)

1980 m. susikūrė Pagyvenusių šokių kolektyvas (vad. Regina Cibitienė).

1980 susikūrė vyresniųjų šokių kolektyvas (vad. Regina Cibitienė).

Nuo 1987 m. Vyresniųjų ir Pagyvenusių šokių kolektyvui pradėjo vadovauti Gražina Paliokienė (1984 m. baigusi Telšių kultūros mokyklą). 2005 m. Vyresniųjų šokių kolektyvas pasivadino ,,Marguvos“ vardu. Kolektyvas ,, Marguva“ dalyvavo: 1990 m., 1995 m., 2000 m., 2003 m., 2007 m., 2009 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėse

2000 m. susikūrė merginų tautinių šokių kolektyvas ,,Gija“( vad. Gražina Paliokienė ) Kolektyvas dalyvavo 2003 m. 2007 m., 2009 m. Respublikinėse lietuvių dainų šventėse.